A nemek között meghúzódó gondolkodásmódbeli különbségek az agy eltérő felépítéséből fakadhatnak. Ha az előbbi állításra hagyatkozunk, számos kérdéssel kerülünk szembe. Hogyan fejlődött agyunk, és miért lett olyan, amilyen? Felépítése hogyan befolyásolja nőiesnek, illetve férfiasnak ítélt viselkedésünket? A biológiai és evolúciós magyarázatok választ adhatnak néhány kérdésre.

„Férfi és nő, hogyan is érthetné meg egymást, hisz mindkettő mást akar: a férfi a nőt s a nő a férfit.” /Karinthy Frigyes/ Pillantsunk be az állítás mögé! A férfi és női gondolkodás eltér egymástól. Ennek az eltérésnek elsődleges okait az agyban érdemes keresnünk. A két nem agya ugyanis némiképp valóban különbözik egymástól. Ezek az eltérések pedig hozzájárulhatnak gondolkodásunkhoz, vagy ahhoz, hogyan reagálunk egy adott helyzetben. Az alábbiakban csak néhány apróbb, ám a mindennapokban talán nagyon is szembeötlő példán keresztül mutatjuk be, hogyan is lehetséges ez.

Strukturális különbségek

A férfiak agyának tömege nagyobb. Nagyobbak az agykamrák, valamint több a fehérállomány a nők agyához képest. Nagyobb az amygdala is, amely a limbikus rendszer részeként az érzelmek és a félelemszabályozás terén tölt be nagyobb szerepet. Érdekes összefüggés, hogy a pszichopátia valamint szociopátia kórképeket ennek az alulműködésével hozzák kapcsolatba, és mind a két zavar fokozottabban jellemző a férfiakra. Ez az agyi struktúra kapcsolatban áll az agresszióval is. A férfiakra  pedig evolúciósan illik az agresszívabb, dominanciára törekvő viselkedés.

Nők esetében a szürkeállomány térfogata nagyobb az agy össztérfogatához viszonyítva. Nagyobb a kérgestest, amely a két agyféltekét köti össze. A nők ügyesebbek az olyan feladatokban, ahol a két agyfélteke közötti kommunikációra fokozott szükség van: például két kép közötti apró különbségek megtalálásában. A nők agyában általánosan nagyobb a Broca terület, melynek a beszédben van kiemelten hangsúlyos szerepe. A nők általában magasabb pontszámot érnek el a verbális feladatokban, jobb a szövegértésük, ráadásul könnyebben idéznek föl szavakat vagy szöveget. Ám a férfiak szókincse bővebb: főleg ha udvarolnak, különösen ügyelnek a választékos és intelligens társalgásra. Emellett a nők agyában a hippocampus területe is nagyobb. Ennek a régiónak főleg az emlékezet kapcsán van kiemelkedő szerepe.

Egyéb funkcionális eltérések

A nők jobbak a számolási feladatokban a férfiak viszont ügyesebbek a szöveges matematikai feladatok megoldásában. Általánosan jellemző rájuk az absztraktabb gondolkodás, és térlátás szempontjából is felülkerekednek a nőkön. Könnyebben találnak meg geometriai alakzatokat, forgatnak el testeket fejben, azonosítanak térbeli helyzeteket. A célirányos mozgásokban szintén jobb eredményeket érnek el. A nők azonban az említett apró vizuális különbségek azonosításán túl ügyesebbek az apró, precíz mozgásokban is. Emellett, könnyebben találnak meg tárgyakat, veszik észre „azt az egyet” a sok közül.

4851915983_e4e8a24a9e_b
A női és férfi „agyi gépezet” működési elve más, de minden esetben hihetetlenül összetett folyamatok állnak a háttérben.

Az említett különbségeket általában kutatási környezetben, feladatok eredményeit összehasonlítva derítették ki. A legszembetűnőbben eltérő folyamatok kialakulása mögött érdemes megvizsgálni az evolúciós változásokat is, vagyis azt, hogyan és miért alkalmazkodhatott másképpen a nők és a férfiak agya a környezetéhez.

Agyunk és a szelekció

Evolúciós szempontból megközelítve az ősi, emberszabású csoportokban nagyon korán kialakultak a férfi és női szerepek, majd az idő előrehaladtával még tovább fejlődtek. Tradicionálisan a nők feladata volt a gyűjtögetés, az utódok nevelése és család összetartása. A gyűjtögetéshez finom mozgáskoordináció volt szükséges (jobbak az apró mozgásokban), valamint fontos volt a vizuális különbségek azonosítása: megtalálják mi ehető, mi nem, van-e valami eltérő a megszokott begyűjtendő táplálékban. A nők több színt is képesek érzékelni, sokkal több árnyalatot tudnak megnevezni, mint a férfiak. Ez szintén ebből fakadhat: ugyanis a nők evolúciósan kiélezettebbek az ebből eredő környezeti változásokra. Az ősférfi szerepkörébe ezzel szemben a vadászat és a védelem tartozott. A vadászathoz elsősorban jó térlátás és ügyesség szükséges (jobbak a célirányos mozgásokban, térbeli feladatokban).

A nyelvhasználatot tekintve szintén érdekes evolúciós folyamatokat figyelhetünk meg. Láthattuk, hogy a nők agyában fejlettebb a beszédértésért felelős agyterület (Broca), jobbak is az ilyen jellegű feladatokban. De miért is lehet erre nagyobb szükségük evolúciós szemszögből? A szexuális szelekció elmélete szerint a jobb beszédértés célja a férfiak indítékainak és szándékainak minél pontosabb felmérése. Valamint ez az egyik kulcsa a szociális kapcsolatok fenntartásának és kiépítésének, amely inkább az ősnő szerepkörébe tartozott. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a nők többet beszélnek szociális témákról, nagyobb figyelmet szentelnek a személyes kapcsolatoknak a kommunikációjukban is. Ezzel szemben a férfiak nagyobb szókincse a nők elbűvölését hivatott szolgálni. A férfiak kommunikációjának legfőbb elemei például a státusz, baráti kör, sport, tehát olyan jellegű területek, ahol önmaguk és társaik értékelése a cél. Evolúciósan ez a stratégia a csoportban elért és elérhető helyek felmérését szolgálta – és szolgálja mind a mai napig.

Az első lépcsőfok

A felsorolt példák csupán töredékét képezik azon különbségeknek, melyeket feltártak a kutatók és tudósok a nemek közti agyi különbségeket vizsgálva. Nem szabad megfeledkeznünk agyunk plaszticitásáról sem. Az agyi plasztikusság nagymértékben az evolúció függvénye is, hiszen ennek értelmében agyunk idomul a környezetéhez. A környezet ebben az esetben rengeteg mindet jelent: a fizikai élőhelyen túl, a tanulási mechanizmusokat is magában foglalja. A biológiai eltérések mellett, a nőiesnek illetve férfiasnak ítélt viselkedés  a kulturális, tanulási mintáink következménye is.

Agyunk fejlődésének rejtélye számos meglepetést tartogat számunkra. Az evolúciós megközelítésből azonban az rajzolódik ki, hogy agyunk és gondolkodásunk eltérő fejlődésének oka talán éppen az, hogy a két nem jobban megértse és kiegészítse egymást. Mindez talán épp azért alakult így, hogy férfi és nő közelebb kerüljön a másikhoz?

A témáról érdeklődők hasznosnak és izgalmasnak találhatják az alábbi, humoros és elgondolkodtató előadást:

https://www.youtube.com/watch?v=3XjUFYxSxDk (angol)