A pszichológia egy rendkívül összetett tudományterület. Megállapításaihoz több száz év alapos kutatómunkája, különféle mérések és megfigyelések vezettek. Cikkünk nem állít kisebbet, mint azt, hogy az amerikai elnök egyedisége gyermeki vonásaiban gyökerezik. Dr. Noam Shpancer klinikai pszichológus a Psychology Today hasábjain összevetette Donald Trump viselkedésének jellegzetességeit, hogy képes  legyen reális szakvéleményt formálni az egyik leghíresebb vezetőről. Egyeseket némileg váratlanul érhetnek a lenti megállapítások!

Donald Trump egy izgalmas karakter. Sokan emlegetik a történelem egyik legnagyobb „trolljaként”, ám a karikatúra jelző sem ritka, ha személyének jellemzésére kerül sor. Egy valamiben azonban biztosak lehetünk, mégpedig, hogy szinte mindenkiből kivált valamilyen benyomást. Az emögött húzódó lehetséges érvek listája rendkívül hosszú és túlzottan általánosító is. Miben rejlik az elnök személyének kettőssége? Hogyan képes kíváncsivá tenni a környezetében lévőket?

A mentálisan sérült elnök?     

A világ számára óriási meglepetést okozott az amerikai elnökválasztás. Nem egy olyan személyt emelt ki sorai közül a nép, aki magasan képzett, morálisan feddhetetlen, hanem egy sokak szerint megkérdőjelezhető mentális egészséggel rendelkező üzletembert. „Az általa birtokolt pozíció több, komoly felelősséggel járó feladatkört is magában rejt, melyhez azonban egy felnőtt fejlettségi szintje szükségeltetik és amellyel Donald Trump nemes egyszerűséggel nem rendelkezik" - véli a klinikus. Mindeközben az elnök rácáfol a negatív hangvételű sajtótermékekre, mivel fáradhatatlanul dolgozik, és munkáját rendkívül alacsony fizetés mellett teszi. Ugyanakkor valahol megdöbbentő a figyelem megszerzésére irányuló fokozott törtetése is. A kritikusok szerint az általa elfoglalt pozíciót saját játéktereként értelmezi, melyben egyetlen főszabály van, hogy csak ő nyerheti az ott zajló játszmákat.

Mindent egybevetve, elképesztő kettősség jellemzi az elnök személyiségét. Ám a „Trump jelenség" nem eredhet másból, mint vegytiszta infantilizmusából – állítja Dr. Noam Shpancer. Trumpot külső szemlélőként vizsgálni olyan, mint egy középkori festményre rácsodálkozni, melyen egy gyermek van, akit groteszk módon felnőtt testi arányokkal jelenítettek meg.

Miért jelenthetjük ki mindezt viszonylagos magabiztossággal?

  • Donald Trump viselkedése nem csupán egy elnök komolyságától állnak távol, alapvetően a felnőtt lét igényszintjét sem érik el.
  • Ahogyan feldolgozza és kezeli a külső információkat, az nem utal egy felnőtt gondolkodási sémáira. Csupán azokkal foglalkozik, melyeket képes beilleszteni világképébe. Ha olyan természetű információ birtokába kerül, amelyre nem tud kész válasszal szolgálni, az információt magát módosítja, és megpróbálja azt saját fantáziavilágába illeszteni.

Ha a pszichológiai értelembe vett érettséget vizsgáljuk, a Gordon Allport nevével fémjelzett elméletbe botlunk. A pszichológus fektette le a személyiség vonásainak  tudományos vizsgálatához szükséges alapokat. Allport szerint a személyiség szempontjából 7 feltételnek kell teljesülnie az érett karakter létezéséhez, melyek a következők:

  1. A self érzésének kiterjesztése. A személynek a csecsemőkori igényeken túllépve (mint az alapvető fiziológiai szükségletek) eljut az autonómiáig és a külvilág iránti érdeklődés belső szükségletéig.
  2. Meghitt viszony kialakítására való képesség és szükséglet. Mások tisztelete, az intimitásra és a mély kapcsolatok megélésére való belső kapacitás biztosítása.
  3. Önelfogadás és érzelmi biztonság. A személy képessé válik arra, hogy tűrőképességet fejlesszen ki a frusztratív helyzetek kezelésére. Képes továbbá alkalmazkodni környezetéhez, valamint ahhoz is, hogy szükségleteinek kielégítése a vártnál később következzen be.
  4. A világ valósághű érzékelése. Vagyis olyan percepciós képesség, mely mentes a torzításoktól, a védekező mechanizmusoktól és a tagadástól.
  5. Önismeret, szelfobjektivizáció és humor. A reális és szociális énkép összhangjának megteremtése mellett az érett személyiségnek kiváló önismerettel kell rendelkeznie. A szelf objektivizációja ebből a szempontból azt jelenti, hogy az egyén saját viselkedésének megítélésére való képességw egy hipotetikus külső szemlélő által következik be. Mindez elősegíti a reális önkép kialakítását és az önreflexió érett formáit. Ha mégis ellentmondások merülnek fel, a mentálisan is felnőtt egyén a humor eszközét alkalmazza a tagadás vagy a gyermeki válaszreakciók helyett.
  6. Problémacentrikusság. A világ problémáira való fókusz saját egonk védelmének háttérbe helyezése mellett.
  7. Egységes filozófia megalkotása. Egy letisztult és követhető orientáció, mely morális és etikai értékek mentén befolyásolja a személy viselkedését és gondolkodási sémáit. Az érett személyiség ezen elveit illetően viszonylag stabil iránytűvel rendelkezik.

Ki kell emelnünk, hogy nem ez az egyedüli út az érettség meghatározásához. Ha átgondoljuk, mi magunk kit ítélünk érettnek, olyan jelzők juthatnak eszünkbe, mint: a problémamegoldó képesség, tudás, az érzelmek kordában tartásának képessége vagy akár az empátiára való hajlam és saját magunk háttérbe helyezése másokkal szemben. Ezzel azonban nem is tévedünk, mivel a felsoroltak kiválóan jellemzik az érett felnőtt személyiséget. Az elnök szempontjából azonban nem kecsegtetnek túl sok jóval. A klinikai pszichológus ugyanis úgy gondolja, Trump a definíciós keretek és saját asszociációink szerint sem tekinthető érett felnőttnek. Képtelen saját egóján túllépni, mely egyoldalú döntéseiben is megmutatkozik. Nincsenek valódi baráti vagy intim kapcsolatai, és gyakran értékel le másokat gyengeségeik mentén, noha önmagát ritkán bírálja kritikus szemmel. Hajlamos arra, hogy tagadja saját hiányosságait, másokét pedig felnagyítsa. Ezek az énvédő mechanizmusok azonban az elnök belső bizonytalanságát leplezik. Ennek eredményeként megrögzött módon kapaszkodik adatokba és számokba (külső referenciapontokba), melyek döntéseit és véleményét támasztják alá. Látta bárki is őszinte humorral megközelíteni Trumpot saját negatívumait illetően? Nagy valószínűséggel nem tudnánk jóhiszeműen felelni a kérdésre, mivel az elnök minden szempontból nélkülözi a belső reflexiót. Egy morális, spirituális belső iránytű létét sem feltételezhetjük részéről, ugyanis elgondolásai és reakció rendkívüli töredezettséget mutatnak (mindig a helyzetek és a célok alakítják azokat). A következetlenség, az ego védelmére tett törekvések meggátolják az érettség kialakulását. Míg valaki számára pusztán a kézzel fogható nyereségek elérése a cél, egészen addig képtelen lesz környezetében végbemenő pozitív változások megteremtésére. Dr. Noam Shpancer szerint ebből következően

Donald Trump nem tűnik alkalmasnak jelenlegi pozíciójának betöltésére.

Az árnyalt kép kialakítása végett azonban azt is látnunk kell, hogy mindannyian rendelkezünk gyermeki fejlettségre utaló vonásokkal. Mind ez abból ered, hogy a későbbi fejlettségi szintekre történő továbblépés nem a korábbi struktúrák elhagyása mellett következik be. Érési folyamat során egy korábbi szisztémára építjük rá újonnan megszerzett tudásunkat, így nem meglepő, hogy bizonyos helyzetekben bárki képes éretlenül viselkedni. Felnőtt korunk ellenére is hajlamot mutatunk dühkitörésekre, szeretjük a fagylalttölcsért és a vattacukrot (annak ellenére, hogy tisztában vagyunk egészségünkre gyakorolt káros hatásaival), bizonyos helyzetekben képesek vagyunk a mágikus gondolkodásra, miközben nehezen jelezzük előre döntéseink hosszú távú következményeit. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy nem viselkedünk érett felnőttként, csupán azt, hogy ezek a korábbi domináns struktúrák bizonyos élethelyzetekben újra megjelennek és befolyásolják viselkedésünket. Egy érett felnőtt esetében azonban a korai fejlettségre jellemző berögződések eltörpülnek az általánosan alkalmazott sémák mellett. Donald Trump esetében az éretlen attitűdök és viselkedési mintázatok dominálnak, az elnököt épp ezért nem veszik komolyan a politikai szférában.

Arról nem rendelkezünk előzetes tudással, hogy Donald Trump milyen okból kifolyólag rekedt meg egy korábbi fejlettségi szinten. Azt azonban érzékelnünk kell, hogy nem egy bárgyú emberrel van dolgunk, melyet példának okáért sokan feltételeznek. Soha ne keverjük össze az intellektust az elmaradottsággal – mely inkább jellemző az elnökre és amely nem fakad másból, mint éretlenségéből.