Bizonyára sokszor tapasztaltuk már, akár egy barátunk példáján keresztül, milyen óriási hatást tud gyakorolni egy ember életére Isten megtapasztalása. „Mintha csak kicserélték volna.” De vajon mi is történik velünk a megtérés hatására? Mi az, ami megváltozik bennünk? Vajon érinti a személyiségünket? Cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ!

Először is érdemes megvizsgálnunk, mire is gondolunk, amikor személyiségről, személyiségváltozásról beszélünk. Ebben a kérdésben a pszichológusok sem jutottak egységes álláspontra. Leegyszerűsítve, ahány fajta pszichológiai irányzat van, annyi elgondolás létezik a személyiségünkről és annak működéséről. Írásunkban egy biológiai megközelítésű modell segítségével fogunk közelebb kerülni a válaszokhoz, áttekintve egy ismert bibliai személy megtérését!

Ismerjük meg Cloninger személyiségmodelljét!

Cloninger szerint a személyiségnek két része van: a temperamentum és a karakter. Az előbbi biológiailag meghatározott, és az információfeldolgozásban, tárolásban és előhívásban játszik szerepet. Emellett felel az érzelmi ingerekre adott válaszokért is. A temperamentum négy személyiségdimenziót foglal magában, amelyek mentén leírható az ember viselkedése:

  • az újdonságkeresés – amely magában foglalja az impulzivitást, a felfedezés izgalmát

  • az ártalomkerülés – amely az óvatosságért, gátoltságért, aggodalmasságért felel

  • a jutalomfüggés – amely által ragaszkodóbbak, érzékenyebbek lehetünk mások iránt, és jobban számít mások elismerése

  • és a kitartás

Cloninger szerint a személyiségnek két része van: a temperamentum és a karakter.

Ezekhez a személyiségdimenziókhoz egy-egy hormon tartozik, amely a tulajdonság megjelenését határozza meg. Ezek alulműködése, azaz a személyiségdimenziók alacsony értéke pontosan ellentétes tulajdonságokat és viselkedéseket eredményez.

Térjünk át a személyiség másik alkotóeleméhez, a karakterhez! Személyiségünk ezen részét a környezet formálja, a családunknak és az egyéni élettapasztalatainknak nagy szerepe van az egyes faktorok kialakulásában, így ezek fejleszthetők is.

A karakter három faktora által kapunk választ arra, hogy kik vagyunk, mint egyéniségek, mint egy közösség tagjai és mint az univerzum részesei.

Fontos szerepet játszanak a személyes értékek és a célok. A fent említett három faktor pedig:

  • az önirányítottság – felelősségvállalás magamért, a saját céljaim felé haladás, önelfogadás

  • az együttműködési készség – empátia, mások elfogadása, segítőkészség, lelkiismeretesség

  • és a transzcendenciaélmény – személyes világnézet, spiritualitás, önfeledtség.

Ezeknek a faktoroknak, a temperamentum és a karakter dimenzióinak a jelenléte és mértéke határozza meg a személyiségünket.

Most, hogy egy modellen keresztül megértettük, hogyan is épül fel a személyiségünk, nézzük meg egy példán keresztül mindezt! Ezután azonosítsuk be, mi is változik az ember életében a megtérés hatására! Példaként a kiválasztott bibliai szereplőnk pedig nem más, mint Pál apostol.

Milyen ember volt ő? Mi történt vele, aminek a hatására megtért? Hogyan élt a megtérése után?

Pál egy kivételes ember volt. Szigorú zsidó neveltetést kapott, és felnőve csatlakozott a farizeusokhoz, azok között is a legkiválóbbak közül való volt. Fiatalon is nagyszerű szónok volt, ezért ígéretes karrier várt rá a zsidó elöljárók között. A kereszténység terjedésével küldetésének érezte megfékezni a mozgalmat, ezért a legnagyobb buzgalommal kezdte üldözni Jézus híveit. Azonban amikor Damaszkuszba tartott, valami történt vele az úton. Nagy fényesség lett, és megjelent neki Jézus. A látomást követően megvakult, nem evett, nem ivott. Egy keresztény férfi segítségével néhány nap után visszakapta a látását, és más emberként folytatta az életét. Küldetése már nem a keresztények üldözése volt, ellenkezőleg, Jézus hírének és üzenetének a továbbadása került az élete középpontjába. A pogányok apostolává lett, minden viszontagságot, szenvedést tűrve igyekezett megismertetni minden emberrel a kereszténység lényegét. Több misszióutat tett meg, és rengeteg levél maradt fenn, ezekben szeretetteljes és személyes hangvétellel terelgette a gyülekezeteket. Életének Néró keresztényüldözése vetett véget.

Pál apostol élete méltán példázza a megtérés munkáját egy emberben. Egy meghatározó történés, a Jézussal való találkozás teljesen átformálta az életét és gyökeresen irányt váltott. De pontosan melyik része változott a személyiségének?

Egy meghatározó történés, a találkozás Jézussal teljesen átformálta Pál életét és gyökeresen irányt váltott.

Nézzük meg közelebbről Pál temperamentumát!

A bibliai feljegyzésekből egy impulzív, karakteres személyt ismerhettünk meg, aki nem tántorodott vissza az ismeretlen helyzetektől és jól tűrte a bizonytalanságot. Nem riadt meg a veszélyektől, a megaláztatástól, és nem félt ezekben a helyzetekben. Életkedv és szeretetteljesség sugárzott róla még bebörtönözve is. Gondosan és gazdagon fogalmazta meg az érzéseit a leveleiben, nem egy érzéketlen hideg személy volt. Mindenekfelett kitartó volt, a saját élete kockáztatása árán is végigvitte a szívügyét. Ezek a tulajdonságai – az impulzivitás, bátor kiállás, szenvedély, kitartás – jellemezték a megtérése előtt is. Tehát a temperamentuma – az újdonságkeresés, jutalomfüggés és kitartás magas értéke, ártalomkerülés alacsony értéke – nem változott a megtérésével.

Mi a helyzet a karakterével?

Pál egy olyan férfi volt, aki tudja merre tart, és minden meg is tesz céljai eléréséért. Ez jellemezte a megtérése előtt és után is. A másokhoz való viszonya azonban sokat változott. Megtérése előtt üldözte azokat, akik eltértek a hagyományos zsidó gondolkodástól, megtérése után viszont úgy fogalmaz, hogy „mindeneknek mindenné lettem” (1 Korintus 9:22), tehát az ellenségességet és intoleranciát felváltotta az empátia, a könyörületesség és a szociális érzékenység. A gyökeres változás alapja pedig a transzcendenciaélmény, a világnézet megváltozásában keresendő, amely visszavezethető a damaszkuszi találkozáshoz. Talán nem véletlen, hogy ezt a találkozást három nap egyedüllét követte, hiszen szüksége volt egy újra kalibrálásra: „Merre tart az életem? Kivel találkoztam? Hogyan befolyásolja ez a múltam, a jelenem és a jövőm?”

Pálnak ez a találkozás átrajzolta a világképét, amelynek középpontjába egy személy, Jézus került.

Így vált Jézus üldözőjéből Jézusért életét adó emberré. Karakterében változás történt a személyes értékek és célok területén, így temperamentumát, adottságait új pályára tudta állítani.

Hasonló változás történik minden megtérés alkalmával.

Jézussal találkozva feltesszük életünk nagy kérdéseit, és teljesen más válaszokat találunk rá, mint előtte. A világképünk átalakul, és új alapra helyeződnek az értékeink, céljaink. Karakterünk gyökeresen átalakulhat, megváltozik a viszonyunk az univerzumhoz, másokhoz, és önmagunkhoz. Temperamentumunkat, adottságainkat pedig új értékeink szolgálatába állítjuk. Szóval kicserélnek-e minket a megtérés alkalmával? Megváltozik-e a személyiségünk? A válasz: igen is és nem is. Vannak állandó személyiségdimenzióink, azonban tagadhatatlan változás történik a karakterünkben ennek hatására.


Felhasznált irodalom:

  • Biblia
  • Mirnics Zsuzsanna (2019). Személyiséglélektan I. előadások (KRE Pszichológia szak)