A karaktererősségek megfogalmazása a pozitív pszichológia egyik alappilléreként fogható fel. Megismerve és alkalmazva őket fokozhatjuk a motivációnkat, teljesítményünket és mentális jóllétünket. Miért ne használhatnánk tudatosan erősségeinket annak érdekében, hogy az önjutalmazó tevékenységek még boldogabbá tegyék az életünket? Cikkünkből kiderül, hogyan tudatosíthatjuk a saját erősségeinket, példák segítségével pedig demonstráljuk, hogyan fejleszthetjük őket annak érdekében, hogy még magasabb szintet érjünk el.

A pszichológia sokáig a betegség felől közelítve próbálta megérteni az egészséget, emiatt sokan gondolják még ma is úgy, hogy a pszichológusok csak a pszichés és érzelmi problémákkal foglalkoznak. Az egyik legújabb irányzat azonban egészen máshová helyezi a hangsúlyt: a pozitív pszichológia pozitív tapasztalatokkal, erősségekkel és személyiségvonásokkal foglalkozik a szubjektív jóllét elérése érdekében. Segítségével megismerhetjük és fejleszthetjük képességeinket, melyek az életben való boldogulást segítik elő. A pozitív pszichológia vezéralakjai többek között az erények és karaktererősségek rendszerének megalkotásával járultak hozzá a mentális jóllétünk fokozásához.

Mik azok a karaktererősségek?

A karaktererősségekről korábbi cikkünkben már volt szó, amikor a stresszre adott válaszok felől közelítettük meg őket. Erősségeink azonban nem csak amiatt lehetnek fontosak, hogy a stresszel teli helyzetekre megfelelő módon reagáljunk. A szubjektív jóllét elérése fokozható, ha olyan tevékenységeket keresünk a mindennapokban – legyen az akár a szabadidőnkben, iskolában vagy a munkahelyünkön –, melyek jó érzéssel töltenek el minket. Ennek érdekében Seligman és Peterson megalkották a karaktererősségek rendszerét, melyben 6 univerzális erényt, ezen belül pedig 24 karaktererősséget azonosítottak.

A bölcsesség és tudás erénye olyan tulajdonságok összessége, melyek a tudás megszerzésére és annak használatára vonatkoznak. Ide tartozó erősségek a kreativitás, a kíváncsiság, a kritikus gondolkodás, a tanulás szeretete és a perspektíva.

A bátorság az akadályok legyőzéséhez szükséges erősségeket jelenti. Ezek a tulajdonságaink az akarat tudatos gyakorlását jelentik a céljaink elérése érdekében. Olyan erősségek gyűjteménye, mint a hősiesség, a kitartás, az őszinteség és a vitalitás.

Az emberiesség erénye a másokkal történő szociális interakcióinkban lelhető fel. Ide tartozó erősség a szeretet, a kedvesség és a szociális intelligencia.

A negyedik erény az igazságosság, mely olyan társadalmi erősségeket foglal magába, melyek a személyes kapcsolatainkon túl a közösségi élet megkönnyítését szolgálják. Ide tartozik a csapatmunkára való képesség, a becsületesség, valamint a vezetői képesség.

A túlzásoktól való védelmet a mértékletesség erénye jelenti számunkra. A mértékletes személy törődik a szükségleteivel, azokat úgy elégíti ki, hogy sem magának, sem másnak nem árt vele. Az ötödik erényhez a megbocsátás, az alázatosság, az óvatosság és az önkontroll tartozik.

Végezetül az utolsó erény a transzcendencia, mely olyan erősségeket jelent, melyek túlmutatnak rajtunk, az univerzummal való kapcsolatot erősítik, valamint jelentést adnak számunkra. Az erényhez köthető erősségek a szépségre való fogékonyság, a hála, a remény, a humor és a spiritualitás.

Ismerd meg és gyakorold az erősségeidet!

A listát olvasva biztosan felmerült bennetek az a gondolat, hogy némelyik karaktererősség teljes mértékben igaz rátok. Akár konkrét események is eszünkbe juthatnak, amikor az adott erősség alkalmazása örömöt, lelkesedést vagy akár izgalmat váltott ki belőlünk.

A karaktererősségek tudatos használata fokozhatja ezeket a pozitív érzelmeket, így célszerű olyan szituációkat keresnünk a mindennapjainkban, melyekben használhatjuk erősségeinket.

Annak érdekében, hogy felismerjük ezeket a tulajdonságainkat, a pozitív pszichológia hírnökei megalkották az erősségrendszer felmérésére szolgáló VIA kérdőívet, mely magyar nyelven is elérhető. A kérdőív kitöltése után rangsorolva láthatjuk az erősségeinket, és a hozzá kapcsolódó jellemzőket. Fókuszáljunk az első 4-5 erősségünkre, és keressünk olyan helyzeteket, amikor használni tudjuk őket! Erősségeinket akár célirányosan is gyakorolhatjuk.

  • Ha a kreativitás az egyik fő erősségünk, rendezzük át az otthonunkat, vagy iratkozzunk be egy élményfestésre, amely által önismeretünket is fejleszthetjük!
  • Ha épp az újévi fogadalmunkat próbáljuk betartani, jusson eszünkbe a kitartás vagy önkontroll erőssége annak érdekében, hogy tartani tudjuk magunkat céljainkhoz!
  • Amennyiben az erősségeink közé tartozik a szépségre való fogékonyság, szervezzünk túrát, és csodáljuk meg a természet szépségeit!
  • Esténként gondoljuk át a napunkat, és adjunk hálát három aznap történt eseményért!
  • Ha a kíváncsiság az egyik erősségünk, próbáljunk ki valami újat: egy receptet, egy edzéstervet, egy számunkra ismeretlen témával foglalkozó könyvet!

Karaktererősségek az iskolában – fejlesztés és alkalmazás

A pozitív pszichológia alkalmazását érdemes már iskoláskorban elkezdeni. Az erősségek megismerésének segítségével a tanuló és a tanár együttes munkája teszi lehetővé a sikeres tanulás alapjait.

A tanulók erősségeinek tudatosítása és azok használata segítségével fokozható a tevékenységbe való belemerülés, a motiváció és a pozitív érzelmek megtapasztalása.

A fejlesztési folyamatot célszerű az erények és karaktererősségek ráhangolásával kezdeni: kérjük meg a diákokat arra, hogy gondoljanak egy személyre, akit példaképüknek tartanak, majd írjanak az adott személy erényeiről, erősségeiről! A gyakorlat nem csak a pozitív tulajdonságok azonosítására szolgál: csoportos megbeszélés esetén a gyerekek gondolkodását is formálja arra vonatkozóan, hogy mit jelent jónak lenni eltérő szituációk mentén. A feladat kiadható a gyermek saját erősségeinek megismerésének céljából is. Kérjük meg az osztályt arra, hogy írjanak le történeteket a saját életükből, amikor olyan tevékenységeket végeztek, amelyek elismeréssel és büszkeséggel töltötték el őket! A karaktererősségek pontosabb megismerése kivitelezhető a VIA Youth kérdőív kitöltésével is. A tudatosítás után a diákok célirányosan is gyakorolhatják erősségeiket akár az iskolapadban, akár a szabadidejükben.

Keltsük fel a gyermekek érdeklődését a saját és mások erőssége iránt!

Erősségeink használata a munkahelyen

Kis finomításokat eszközölve a fenti gyakorlatokat alkalmazhatjuk akár a munkahelyünkön is. Vessük papírra, hogy szerintünk milyen tulajdonságok jellemzők ránk leginkább, majd töltsük ki a karaktererősségekre vonatkozó kérdőívet! Ugyanerre megkérhetjük a munkatársainkat is. Ismerve magunk és mások erősségeit, elkezdődhet a munka kooperatív kivitelezése, mely során minden munkatárs az erősségeihez leginkább illeszkedő feladatot látja el, ezzel növelve a munkahelyi teljesítményt és elégedettséget.

A munkahelyen töltött időben is tehetünk a pozitív érzelmek átéléséért.

Bár a pozitív pszichológia az egyik legfiatalabb irányzatnak mondható, elméleti és gyakorlati vonatkozásai komoly előrelépést jelentenek a mentális jóllétünk fokozása érdekében. Ne felejtsük el: a boldogság relatív és nem magától értetődő, azonban karaktererősségeink megismerésével és tudatos használatával sokat tehetünk a boldogabb mindennapok elérése érdekében.

Felhasznált irodalom

Fodor Sz. (2020). Karaktererősségek az iskolában: Fogalmak, jellemzők és a fejlesztésre irányuló intervenciók. Iskolakultúra, 30 (4-5), 20-39.

Ladnai A. (2019). A "pozitív pedagógia" lehetséges útjai. Autonómia és Felelősség: Neveléstudományi Folyóirat, 4 (1-4) 25-48.

Magyaródi T. (2019). Pozitív pszichológiai gyakorlatok a szervezetben. Üzlet és Pszichológia, 8 (6), 14-18.

Peterson, C., Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. American Psychological Association; Oxford University Press.

Seligman, M. E. P. (2016). Flourish – élj boldogan! A boldogság és jól-lét radikálisan új értelmezése. Budapest, Akadémiai Kiadó.